BBTK regler & love

 

 

Bornholms Bordtennis Klubber (BBTK) vedtægter

 

§ 1. - NAVN OG FORMÅL

Navn: Bornholms Bordtennis Klubber (herefter benævnt BBTK)

Dens formål er at være bindeled mellem de bornholmske foreninger, og at udbrede kendskabet til spillet på Bornholm. Arrangerer GP turnering, holdturnering sammen med DGI, BM, og fællestræning, samt være overbygningsklub, bindeled til Idrættens Rejsefond og arbejde for udvikling sammen med DGI og vækstteam Bornholm.

 

§ 2. - OPTAGELSE I BBTK

Medlemmer i BBTK er alle foreninger med bordtennis på Bornholm.

 

§ 3.

Regnskabsåret går fra 1. januar til 31. december. Kontingent betales til Bordtennis Danmark og DGI.

 

§ 4.

En hver af BBTK’ s foreninger er forpligtigede til at overholde BBTK’ s love og regler og, at holde BBTK orienteret om hvem der er formand og kasserer, samt hvem der er formand for bordtennisafdelingen.

 

§ 5. - VALG

BBTK’ s anliggender varetages af bestyrelsen, der er ansvarlig over for årsmødet, som er BBTK’ s højeste myndighed.

Årsmødet består af BBTK’ s bestyrelse samt klubbernes repræsentanter. Enhver af BBTK’ s klubber har ret til at sende 1 repræsentant pr. 10 registrerede spillere. Repræsentanter skal være forsynet med skriftlig fuldmagt fra den klub, som de møder for. En repræsentant har kun lov til at repræsentere flere stemmer fra samme klub, når antallet af stemmer er påført fuldmagten. Klubben har pligt til at lade sig repræsentere på årsmødet.

På det årlige årsmøde vælges bestyrelsen for 2 år ad gangen ved almindeligt stemmeflertal. Bestyrelsen består af formand og kasserer samt 1 bestyrelsesmedlem. Formanden og bestyrelsesmedlem vælges de ulige år, og kasserer vælges de lige år. Årsmødet kan i særlige tilfælde godkende kortere valgperiode end 2 år. Bestyrelsen vælger selv næstformand og sekretær. Bestyrelsen nedsætter selv diverse udvalg.

Årsmødet vælger desuden 2 revisorer, 1 hvert andet år, og en suppleant. Derudover vælges 1 suppleant, der i tilfælde af forfald indenfor bestyrelsen indtræder.

Suppleanten vælges for 1 år ad gangen. Ingen kan vælges uden at have været til stede, når valget foregår, hvis ikke man har givet skriftligt tilsagn om at modtage valg. Alle valg foretages, såfremt det måtte ønskes, ved skriftlig afstemning.

 

§ 6. – ÅRSMØDET

Det årlige årsmøde afholdes i april måned, og indkaldes med tre ugers skriftligt varsel til foreningerne. Forslag, der ønskes behandlet på mødet, skal indsendes til formanden senest 14 dage før mødet.

 

§ 7.

Dagsorden for det årlige, ordinære årsmøde skal indeholde følgende punkter:

1. Valg af dirigent og sekretær

2. Kontrol af fuldmagter.

3. Formandens beretning, herunder beretning fra udvalgene.

4. Kassereren fremlægger det reviderede regnskab til godkendelse.

5. Eventuelt indkomne forslag.

6. Valg.

7. Eventuelt (hvorunder intet kan vedtages)

 

§ 8. - EKSTRAORDINÆRT ÅRSMØDE OG LOVÆNDRINGER

Bestyrelsen kan til enhver tid indkalde til ekstraordinært årsmøde, og den er forpligtet dertil, når mindst 1/3 af de under BBTK stående foreninger indsender skriftlig motiveret begæring til formanden. Mødet skal da afholdes senest 1 måned efter begæringens modtagelse.

Ekstraordinært årsmøde kan indvarsles med 8 dages skriftligt varsel, og med fuldstændig dagsorden. Om repræsentation og mødepligt til de ekstraordinære årsmøder gælder de i § 5 anførte bestemmelser.

Til ændring i eller tilføjelser til lovene, eller til eksklusion af en forening kræves, at der er almindeligt stemmeflertal.

 

§ 9. – BBTK’ s OPLØSNING

Bornholms Bordtennis Klub (BBTK) kan ikke opløses, så længe 3 foreninger modsætter sig dette. I tilfælde af opløsning skal dens midler deles ligeligt mellem foreningerne.

Bornholms Bord-Tennis Union er stiftet 23. november 1947. Således vedtaget på det stiftende møde den 23/11-1947, og efterfølgende ændret til Bornholms Bordtennis Klubber (BBTK) i 2020.